Licenčná zmluva koncového používateľa

Licenčná zmluva koncového používateľa

Toto je právna zmluva medzi vami, konečným užívateľom, a Wondershare Software Co., Ltd. a jej dcérske Wondershare Software (H.K.) Co., Ltd., developer program ("Wondershare"), autor programu ("Wondershare"), pokiaľ ide o používanie produktov Wondershare (ďalej len "softvér"). Inštalácia softvéru, súhlasíte byť viazaný podmienkami tejto dohody.

1. UDELENIE LICENCIE
Wondershare týmto udeľuje ste (jednotlivec) odvolateľné, osobné, nevýhradné a neprenosná právo na inštaláciu a aktiváciu softwaru na dva oddelené počítače výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie, pokiaľ ste si zakúpili komerčné licencie od Wondershare. Zdieľanie tohto softvéru s inými osobami, alebo umožňuje iným jednotlivcom Zobraziť obsah tohto softvéru je v rozpore s touto licenciou. Nesmiete sprístupniť softvér na sieti, alebo akýmkoľvek spôsobom poskytovať softvér viacerými používateľmi, ak ste zakúpili najprv aspoň multi-užívateľské licencie od Wondershare.

2. AUTORSKÉ PRÁVA
Tento softvér je vo vlastníctve Wondershare a chránené autorským zákonom a medzinárodnými zmluvami. Nie môže premiestniť alebo zatajiť žiadne vlastnícke práva, štítky alebo značky zo softvéru.

3. OBMEDZENIA NA POUŽÍVANIE
Nesmiete, a nesmiete umožniť ostatným () reverzné inžinier, dekompilovať, dekódovať, dešifrovať, rozkladať, alebo akýmkoľvek spôsobom odvodiť zdrojový kód z softvér; (b) upravovať, distribuovať alebo vytvárať odvodené diela od softvéru; (c) kópiu (okrem jedného back-up kópie), distribuovať, verejne zobrazovať, prenášať, predať, prenajať, prenajať alebo inak využívať softvér.

4. OBAL CD.
Reprodukcia a distribúcia Wondershare softvér (len skúšobná kópia) v rôznych pokrytie CD vydalo združené časopisy sú povolené. Avšak kópiu časopisu s CD je povinný zaslať Wondershare softvér.

5. TERMÍN
Táto licencia je účinná až zastavuje. Môžete ju ukončiť kedykoľvek zničením softvéru spolu s všetky kópie. Táto licencia sa taktiež ukončí, ak sa vám nepodarí dodržať termín alebo podmienku tejto dohody. Na základe takéhoto ukončenia, súhlasíte s tým, zničiť softvér s všetky kópie.

6. ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY.
WONDERSHARE SOFTVÉR NEZARUČUJE, ŽE SOFTVÉR JE BEZ CHÝB. WONDERSHARE SOFTVÉR POPIERA VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, POKIAĽ IDE O SOFTVÉR, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV TRETÍCH STRÁN. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE IMPLICITNÝCH ZÁRUK ALEBO OBMEDZENÍ NA AKO DLHO IMPLICITNEJ ZÁRUKY MÔŽE TRVAŤ, ALEBO VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, TAKŽE VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE ALEBO VYLÚČENIE NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ. TÁTO ZÁRUKA VÁM DÁVA ŠPECIFICKÉ ZÁKONNÉ PRÁVA A TAKTIEŽ MÔŽETE MAŤ INÉ PRÁVA, KTORÉ SA LÍŠIA PODĽA JURISDIKCIE.

7. ODLÚČITEĽNOSŤ.
V prípade invalidity akékoľvek ustanovenie tejto licencie, strany sa dohodli, že takáto neplatnosť neovplyvní platnosť zostávajúce porcie licencie.

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁSLEDNÉ ŠKODY.
V ŽIADNOM PRÍPADE WONDERSHARE SOFTVÉR ALEBO JEHO DODÁVATELIA BUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU VYPLÝVAJÚCE Z DODANIA, VÝKON ALEBO POUŽÍVANIE SOFTVÉRU, AJ KEĎ WONDERSHARE SOFTVÉR BOLA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD. UDALOSŤ WILL WONDERSHARE SOFTVÉR ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÝKOĽVEK NÁROK, ČI V ZMLUVE, DELIKTU ALEBO AKEJKOĽVEK TEÓRIE ZODPOVEDNOSTI, PREKROČIŤ LICENČNÝ POPLATOK ZAPLATILI, PRÍPADNE.

POTVRDENIE NAINŠTALOVANÍM SOFTVÉRU POTVRDZUJETE, ŽE STE SI PREČÍTALI A POCHOPILI POPREDIA DEJE A ŽE STE SÚHLASÍTE S JEHO ZNENÍM A PODMIENKAMI. TIEŽ SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE TÁTO DOHODA JE ÚPLNÉ A VÝLUČNÉ PREHLÁSENIE TEJTO DOHODY MEDZI STRANAMI A NAHRÁDZA VŠETKY NAVRHNUTÝCH ALEBO PREDCHÁDZAJÚCICH DOHÔD, ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ A AKÉKOĽVEK INÉ KOMUNIKÁCIE MEDZI STRANAMI, TÝKAJÚCE SA LICENCIE, POPÍSANÉ V TOMTO DOKUMENTE.

Hore